Privacy policy


Bij Trimsalon White Fang hecht ik waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan ik de gegevens verwerk. Onderstaand geef ik inzage in de door mij verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Website: https://trimsalon-whitefang.nl
Adres: Cyclaamstraat 30
Postcode: 1338 LB, Almere-Buiten
Email: info@tromsalon-whitefang.nl

2.Verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens omdat ik die nodig hebben om mijn diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan mij verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruik ik alleen voor de volgende doeleinden:
– om mijn diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,
– te voldoen aan mijn verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
– Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)
– om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

3.Mijn website, https://trimsalon-whitefang.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van mijn website gebruiken ik cookies. Hierbij denk ik ook aan uw privacy. Ik gebruik alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.
De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies mij in staat om het gebruik van mijn website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaar ik voor de duur van dat u klant bij mij bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van mij zal zijn bewaar ik uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij mij maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij mij verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Trimsalon White Fang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
– het gebruik van beveiligde software,
– een beveiligde verbinding met de website,
– het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@trimsalon-whietfang.nl . Ik zal dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat mijn partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

7.Rechten van personen waarvan ik persoonsgegevens verwerk

Als ik uw persoonsgegevens verwerk, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u mij kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.
Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@trimsalon-whitefang.nl . Ik zal deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijder ik deze gegevens weer.

8.Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Ik kan de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en ik kan dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als ik constateer dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijder ik de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan ik de gegevens heb verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met mij op via info@trimsalon-whitefang.nl zodat ik de betreffende gegevens kan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik maak geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijs ik erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.